تولدی دیگر ـ فاطمه اروجلو

گاهی استاد در معرفی برخی کتاب ها نکات ظریفی برای آنها که هشیارتر بودند، داشت و یکی هم معرفی کتاب تولدی دیگر بود.فقط نامی از این کتاب که فروغ را به یاد می آورد و نامی نیز از نویسنده، که آنها که نفهمیدند، به کنار؛ اما آنها که دریافتند، بروند و کتاب را بیابند و بخوانند و بدانند که این تولدی دیگر، تولدی دیگر است

/ 0 نظر / 22 بازدید