آل‌احمد و سنگی بر گوری ـ فاطمه اروجلو

استاد مرزآبادی آل‌احمد را نویسنده خوبی می‌دانست، اما می گفت:جلال با نوشتن سنگی بر گوری خود را به لجن کشید. استاد از وقاحت او در بیان خصوصی‌ترین وقایع زندگی‌اش با بیزاری یاد می کرد. و امشب که به ضرورت کاری برای چندمین بار مجبور به مرور خاطرات چندش‌آور او در این کتاب شدم، به یاد استاد و نجابت بی‌اندازه‌اش، باز به او فکر کردم که در صحبت از امور پوشیده و پنهانی چه ظرافت‌ها که در سخن به کار می‌گرفت و با مکثی در چهره دانشجویانش، تأیید ادراک موضوع را درمی‌یافت.

/ 0 نظر / 17 بازدید