حادثه‌ی دل‌خراش ـ فاطمه اروجلو

روزی به اتفاق چند همدرس قدیم به دیدار استاد رفتیم.در کنارمیز ایشان یک اجاق برقی کوچک بود که با یک قوری پیرکس و... استاد و همکارانش را از خدمات آبدارخانه بی نیاز می کرد.استاد خودش می خواست از ما شاگردان قدیم پذیرایی کند.فضای اطاق و محل نشستن استاد آنقدر تنگ بود که وقتی می خواستند از روی اجاق قوری آب ...جوشان را بردارند،قوری به میز خورد و بر روی پای ایشان شکست...

/ 0 نظر / 26 بازدید